Avantprojecte de rehabilitació i reforma d’habitatge unifamiliar a Sant Feliu de Llobregat

La reforma té com a objectiu millorar les condicions d’habitabilitat, salubritat, accessiblitat i seguretat estructural de l’habitatge entre mitgeres preexistent. Les condicions d’habitabilitat actuals són precaries: les habitacions, la sala d’estar i el bany no tenen una ventilació i il.luminació natural adequades.

En general la salubritat de l’habitatge es precària ja que la renovació d’aire és deficient, factor agreujat per una manca d’impermeabilització de les soleres en contacte amb el terreny que afavoreixen una presència d’humitat ambiental excessiva que produeix condensacions superficials en paraments i l’aparició de fongs. L’actuació genera un pati central al que donen les estances, disposa d’una solera aïllada i impermeabilitzada i crea un sistema de ventilació de doble fluxe per a l’aire de salubritat.

Les condicions constructives de l’edificació són dolentes i propicien un progressiu deteriorament constructiu i estructural de l’edificació. L’habitatge està format per un conjunt heterogeni de sistemes constructius i males resolucions dels detalls constructius, fruit d’una adició successiva de volums pròpia de les edificacions suburbanes autoconstruides. L’actuació simplifica la volumetria i resol d’una manera adequada la construcció i estructura de l’edificació.

L’accessiblitat de l’habitatge és complicada ja que hi ha graons de diferents tamanys i desnivells dispersos pels accessos a les diferents peces. L’actuació concentra els graons en punts estratègics i deixa les unitats d’ús en un sol nivell, permetent un ús de l’habitatge còmode i de millor accessiblitat.